Köpvillkor

Säljare 

1. Säljare av produkter och tjänster på tankens-kraft.se (nedan Butiken) är Christine Törnblom med enskild firma Tankens kraft (nedan Säljare).

Organisationsnummer:  711008-****
Postadress: Artillerigatan 6, 447 34 Vårgårda
Telefon: 0702-13 44 13
E-postadress: info@tankens-kraft.se

Av integritetsskäl anges inte de fyra sista siffrorna i Säljarens personnummer. Önskas fullständigt organisationsnummer vänligen kontakta Butiken enligt ovan.

Köpare

2. Försäljning av produkter och tjänster sker till konsument och näringsidkare (nedan Köpare). Med konsument menas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Endast den som är över 18 år och inte står under förmyndarskap och med leveransadress i Sverige kan ingå avtal.

I den mån annat inte anges särskilt gäller villkoren för såväl konsument som näringsidkare

Pris, bekräftelse och betalning

3. Samtliga priser i Butiken är angivna i svenska kronor inklusive lagstadgad mervärdesskatt.  

4. I samband med köp accepterar Köparen dessa villkor. Avtal om köp är bindande först när Säljaren har bekräftat Köparens order. Kvitto och orderbekräftelse skickas till den e-postadress som Köparen anger vid köp. Säljaren har ensidig rätt att neka köp eller göra påkallade ändringar i ett köp (exempelvis om felaktiga personuppgifter angivits i samband med köp).

5. Betalning i Butiken sker direkt vid köp genom kortbetalning. Vid önskemål om fakturabetalning eller swish kontakta Butiken för separat överenskommelse gällande betalningsmetod.

Leverans

6. Köpt digital produkt levereras normalt omgående efter genomfört köp. Avvikelser kan förekomma på grund av tekniska problem, strömavbrott etc. Säljaren strävar alltid att leverera Köparens produkt så fort som möjligt och om leveranstiden mot förmodan skulle överstiga 30 dagar har Köparen rätt att häva köpet.   

7. Leverans sker endast till den e-postadress som angetts vid köpet. Säljaren tar inte ansvar för utebliven leverans orsakad av felaktigt angiven e-postadress.  Normalt skickas samtliga produkter omgående men avvikelser kan förekomma.  

8. Vid köp av digital produkt utgår ingen fraktkostnad.

9. Vid köp av tjänst, såsom exempelvis onlinekurser och coachning/samtalsterapi, börjar tjänsten att utföras omgående och Köparen blir kontaktad av Säljaren för särskild gemensam överenskommelse gällande datum, tid m.m. för möte.

Särskilda villkor gällande tjänster

10. Utförande av köpt tjänst (nedan gemensamt benämnda ”Samtalssession”) bestäms gemensamt mellan Säljare och Köpare. Detaljerad beskrivning av respektive behandlingsform, omfattning, tillvägagångssätt m.m. framgår av information på respektive produktsida. Vad som i detta stycke sägs om Köpare ska i de fall det är tillämpligt även gälla för anställda eller motsvarande som genomför Samtalssessioner men inte är faktisk Köpare av tjänsten. Det är Köparens ansvar att tillse att dennes anställda eller motsvarande som ska ta del av Samtalssession har tagit del av och accepterat dessa villkor.

11. Säljaren kontaktar Köparen kort tid efter genomfört köp för inbokning av Samtalssessioner. Inbokade Samtalssessioner sker online via webbapplikationen Skype, Google Meet eller telefon om annat inte särskilt har överenskommits.

12. För giltig avbokning ska Köparen underrätta Säljaren senast 24 timmar innan inbokad Samtalssession. Om underrättelse inte sker inom avtalad tid betraktas avbokningen som ogiltig och Säljaren äger rätt att debitera Köparen på samma sätt som om samtalssessionen genomförts.

13. Om Säljaren är nödgad att avboka inbokad samtalssession på grund av sjukdom etc. kommer Säljaren så långt möjligt att lämna besked till Köparen i god tid och boka om.

Särskilt gällande konfidentialitetet och ansvar vid coachning/samtalsterapi

14. Säljaren åtar sig att behandla all information som framkommer under Samtalssessioner som konfidentiell. Under pågående Samtalssession och efter att uppdraget avslutats får konfidentiell information, som lämnats av någon av parterna eller som framkommer när uppdraget utförs, inte användas av Säljaren utanför ramen för uppdraget eller avslöjas för utomstående. Information är inte konfidentiell om det är information som är allmänt känd (gäller inte om den är känd genom brott mot detta avtal) eller att det är information som part hade kännedom om sedan tidigare (om det inte helt eller delvis består av konfidentiell information).
Skyldigheten att inte avslöja konfidentiell information gäller även Säljaren personal, företrädare eller eventuella underkonsulter som någon av dessa anlitar. Inga journaler kommer att föras över Samtalssessionerna. Dock kommer Säljaren att föra minnesanteckningar i syfte att följa Köparens utveckling och framsteg.

15. Köparen har själv ansvar för sina resultat och eventuella beslut och konsekvenser som Samtalssessionerna eventuellt kan komma att leda till. Säljaren tar således inte ansvar för eventuell skada såsom förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till förlust som rimligen kan förutses och överstiger under inga omständigheter det totala beloppet för Köparens köp av produkt eller tjänst i det enskilda fallet.  

16. Som en grundregel ska nya ämnen inte tas upp när det återstår mindre än 15 minuter av respektive bokningstillfälle. Köparen har möjlighet att kontakta Säljaren mellan Samtalssessionerna men vara medveten om att möjligheten att besvara e-post och telefonsamtal etc. är begränsad. Köparen åtar sig även att aktivt delta i Samtalssessionerna. Köparen är även medveten om att det krävs tid för övningar och uppgifter som denne får av Säljaren och som ska utföras av Köparen själv mellan Samtalssessionerna.

Ångerrätt (gäller endast om Köpare är konsument)

Köp av digitala produkter

17. Vid köp av digitala produkter i Butiken har Köparen uttryckligen samtyckt till att leverans av produkten påbörjas och att köpet därför inte omfattas av ångerrätten. Köparens uttryckliga samtycke lämnas genom att Köparen själv aktivt klickar i kryssruta på webbplatsen som särskilt informerar om att ångerrätt under dessa förutsättningar inte gäller innan det att köp genomförs.

Köp av tjänst (exempelvis onlinekurser, coachning/samtalsterapi)

18. Vid köp av tjänst har Köparen uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras och att köpet därför inte omfattas av ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Köparens uttryckliga samtycke lämnas genom att Köparen själv aktivt klickar i kryssruta på webbplatsen som särskilt informerar om att ångerrätt under dessa förutsättningar inte gäller innan det att köp genomförs.

Övrig onlineförsäljning i Butiken
19. Köpare har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av fysiska produkter i Butiken. Vissa produkter i Butiken är undantagna från ångerrätt, se i villkoren särskilt angivna undantag. Ångerfristen börjar löpa dagen efter Köparen har fått ditt paket tillhanda.  

20. Om Köparen ångrar sitt köp så betalar Köparen för hela returkostnaden.  Produkter ska returneras oanvända i originalförpackning. Produkter får endast hanterats för nödvändig undersökning av dess egenskaper och funktion.  Om Köparen har hanterat produkt utöver vad som är nödvändig kan värdeminskningsavdrag komma att göras.  Outlösta paket omfattas inte av ångerrätt.  

21. Köparen ska omgående kontakta Säljaren med ett klart och tydligt meddelande om att denne vill ångra sitt köp. Meddelandet ska lämnas så snart som möjligt och alltid senast inom ångerfristen. Konsumentverket har tagit fram en standardblankett för ångerrätten som Köparen också kan använda och som länkas till här Länk till Konsumentverkets ångerblankett Formuläret finns även tillgängligt i Butiken.

22. Köparen ska återsända produkt senast 14 dagar efter åberopandet av ångerrätten. Återbetalning sker senast 14 dagar efter åberopad ångerrätt under förutsättning att produkt har kommit Säljaren tillhanda alternativt bevis på att varorna har skickats tillbaka kan visas. Återbetalning sker normalt med samma betalningssätt som Köparen använde vid köpet och eventuell erlagd fraktkostnad vid köptillfället återbetalas inte.  

Reklamation och tvist för konsument

23. Vid eventuell reklamation ska Köparen kontakta Säljaren via info@tankens-kraft.se Ange alltid bokningsnummer/fakturanummer, för- och efternamn samt den e-postadress som angavs vid köptillfället samt specificera så tydligt som möjligt vad det är som är fel. Reklamation ska göras inom skälig tid från det att Köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamation inom två månader är alltid inom skälig tid.

24. Efter mottagande av reklamation kommer Säljaren att undersöka om reklamationen är giltig eller inte och återkomma till Köparen med besked om hur reklamationen ska hanteras (avhjälpande, hävning etc.). Om reklamationen godkänns återbetalar Säljaren erlagt belopp utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från godkänd reklamation. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som när köpet genomfördes.

25. Om Köpare och Säljare inte kommer överens så föreligger tvist. Köpare kan begära att få tvist prövad genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, hemsida www.arn.se

26. Om Köpare och Säljare inte kommer överens finns det alltid en möjlighet för Köparen att vända sig till EU:s plattform för tvistelösning. På plattformen finns information om vilka rättigheter som gäller och om vart man kan vända sig för att få sitt ärende prövat. För mer information följ länk till plattformen här, https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Reklamation och tvist för näringsidkare

27. Vid eventuell reklamation ska Köparen kontakta Säljaren via info@tankens-kraft.se Ange alltid bokningsnummer/fakturanummer, för- och efternamn samt den e-postadress som angavs vid köptillfället samt specificera så tydligt som möjligt vad det är som är fel. Köpare som är näringsidkare ska reklamera fel inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Skälig tid är senast inom 10 dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

28. Efter mottagande av reklamation kommer Säljaren att undersöka om reklamationen är giltig eller inte och återkomma till Köparen med besked om hur reklamationen ska hanteras (avhjälpande, hävning etc.). Om reklamationen godkänns återbetalar Säljaren erlagt belopp utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från godkänd reklamation. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som när köpet genomfördes.

29. Om Köpare och Säljare inte kommer överens så föreligger tvist. Tvist ska alltid i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. I händelse av tvist ska den avgöras av allmän domstol med tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska tillämpas på avtalet.

Personuppgifter

30. Information om Säljarens personuppgiftsbehandling, dina rättigheter m.m. finns under rubriken ”Integritetspolicy” och finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Kunden bekräftar att personuppgifterna som lämnas är korrekta. Köparen som är näringsidkare är skyldiga att informera anställda eller motsvarande som är berörda om innehållet i Säljarens Integritetspolicy samt kontakta Säljaren om de inte godkänner densamma. Vid utförande av onlinekurser, coachning/samtalsterapi eller motsvarande kommer Säljaren att behandla hälsouppgifter. Separat samtycke inhämtas för personuppgiftsbehandling för detta ändamål.

Ansvarsbegränsningar, villkorsändringar och klausulers giltighet 

31. Säljaren tar inte ansvar för eventuella skada såsom förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Säljarens skadeståndsansvar är begränsat till förlust som rimligen kan förutses och överstiger under inga omständigheter det totala beloppet för Köparens köp av produkt eller tjänst i det enskilda fallet.  

32. Säljaren reserverar sig för fel i text och bild på hemsidan, slutförsäljning eller bristande varutillgång.  Säljaren förbehåller sig även att när som helst upphöra med försäljning av en produkt. Säljaren är under inga omständigheter bunden av felaktigt angivna priser om Köparen insåg eller borde ha insett var felaktiga.  

33. Säljaren förbehåller sig att när som helst ändra i dessa villkor. Eventuella ändringar behöver inte kommuniceras med kund. Köparen måste godkänna vid var tid gällande villkor för att kunna genomföra köp och det är alltid den version som var gällande vid tidpunkten för respektive köp som utgör avtalet mellan Köpare och Säljare.  

34. Säljaren tar inte ansvar för fel, skada eller annat som uppstår på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll, så kallad force majeure. Det kan till exempel vara krig, eldsvåda, strömavbrott, annan form av avbrott eller brist i digital infrastruktur, myndighetsbeslut etc.  

35. Om domstol eller annan myndighet anser en eller flera klausuler i detta avtal ogiltiga eller utan verkan så ska det inte påverka giltigheten av avtalets övriga klausuler.  

Senast uppdaterad april 2021