KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, även kallad KBT, handlar om att förändra sina kognitioner (tankar), känslor och handlingsmönster.
Orsaken till ett problem kan t.ex bero på feltolkningar av signaler från kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

I KBT-terapi använder man sig av olika tekniker för att hitta nya förhållningsätt men först måste man får klarhet i vad problemet grundar sig i och hur det påverkar individen. Vi undersöker våra tankar och känslor samt möjliga kopplingar till hur olika situationer kan trigga något inom oss. Utifrån dessa fakta arbetar man sedan gemensamt med hemuppgifter, övningar, reflektioner och förändringar av beteendet. Vi identifierar och bryter negativa mönster.

Vi använder oss även av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) även kallat tredje vågens KBT. Vilket innehåller influenser från buddhistiskt tänkande och innebär tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro och acceptans.

Exempel på problem

Stress, oro, ångest
Depression
Relationsproblem
Viktproblem
Uppförandeproblem
Sömnproblem
Rökning / snusning
Mobil/datoranvändande

www.tankens-kraft.se

Det är ett samarbete mellan klient och terapeut.
Nya alternativa förändringar i beteende och förhållningssätt leder till olika slags hemuppgifter som klienten får pröva mellan träffarna. Klient och terapeut utvärderar sedan tillsammans hur uppgifterna har fungerat och klienten fortsätter därefter stegvis att använda olika tekniker som leder mot målet. Fokus ligger främst på nuet, men för att förstå vad vissa känslor och beteenden grundar sig i kan man behöva gå bakåt i tiden.

För dig som bor längre bort finns möjlighet att ta samtal över telefon. Varmt välkommen!