Integritetspolicy

Integritetspolicy


1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i detta dokument är:

Christine Törnblom med enskild firma Tankens kraft (nedan ”vi”, ”oss” eller ”Tankens kraft”)
Postadress: Artillerigatan 6, 447 34 Vårgårda

Telefon: 0702-13 44 13
E-post: info@tankens-kraft.se

2. Insamling av personuppgifter

Vi får tillgång till personuppgifter enligt nedan.

– Uppgifter som du själv lämnar till oss när du kontaktar oss eller blir kund.

– Uppgifter som din arbetsgivare eller motsvarande tillhandahåller till oss för att vi ska kunna administrera och genomföra våra tjänster.

– Vår betaltjänst drivs och administreras av betaltjänstleverantören Stripe. Stripe är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. För information gällande deras personuppgiftsbehandling hänvisas därför direkt till Stripe. När du genomfört köp får vi information från Stripe om belopp, ordernummer, betalsätt, adress samt e-postadress. Vid kortbetalning anges endast delar av ditt kortnummer.

– Vid betalning via bankgiro erhåller vi betalningsuppgifter innehållande avsändare, betalningsreferens, belopp från Bankgirocentralen BGC AB via vår kontoförande bank.

– Vid betalning via Swish erhåller vi uppgifter om betalning innehållande namn, telefonnummer och belopp.

3. Tankens kraft som personuppgiftsbiträde
I vissa avseenden är vi personuppgiftsbiträde till vår uppdragsgivare. I dessa situationer sker behandling av personuppgifter på uppdrag den personuppgiftsansvarige och enligt dennes instruktioner. I dessa situationer gäller inte denna Integritetspolicy.

4. Ändamål, rättslig grund, kategorier av personuppgifter och lagringstid

Vi behandlar personuppgifter i rad olika situationer. Nedan finner du en närmare beskrivning av när, hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Hälsouppgifter vid coachning/samtalsterapi

Vi behandlar dina personuppgifter endast för det ändamål som anges i dokumentet för inhämtande av samtycke ”Samtycke till personuppgiftsbehandling” alternativt via funktion för inhämtande av samtycke på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandling av angivna personuppgifter och för det angivna ändamålet är ditt samtycke. För detta ändamål lagrar vi dina uppgifter tills dess att du återkallar det eller som längst två år från tidpunkten att du lämnade ditt samtycke.

Köp av tjänsterna coachning/samtalsterapi
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå, administrera, fakturera och utföra våra skyldigheter enligt avtalet. Den rättsliga grunden för behandlingarna för detta ändamål är avtal. Personuppgifter vi hanterar för detta ändamål är namn, kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer samt eventuellt personnummer om kund är privatperson eller enskild firma. Om du är anställd eller motsvarande och genomför Samtalssessioner hos oss behandlar vi för detta ändamål din e-postadress och namn. För detta ändamål lagrar vi uppgifterna så länge du är kund hos oss och upp till ett år därefter.

Kundinlogg på webbplatsen och bokning av kurser
För att du ska kunna boka köpta kurser online skapas en användarprofil. När du har genomfört köp på webbplatsen skickar vi ut en bekräftelse för ditt konto och lösenord på den e-postadress som du angav vid köpet. Personuppgifter vi använder för detta ändamål är användarnamn och e-postadress. För detta ändamål lagrar vi uppgifterna så länge du är kund hos oss och upp till ett år därefter.

Kund i webbutiken
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra och administrera köp. Personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är namn, telefonnummer, e-postadress samt adress, valt betalsätt och ordernummer. Vår rättsliga grund för behandlingen är avtal. Om du inte vill lämna de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av köp kommer vi inte heller att kunna ingå avtal med dig.  

Nyhetsbrev
Vi behandlar din e-postadress för att skicka ut nyheter om våra produkter och tjänster. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att trycka på länken för avprenumeration direkt i enskilt utskick. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du inte återkallar ditt samtycke.

Kontaktformulär på webbplatsen och e-post
För att kunna besvara frågor från dem som kontaktar oss gällande vår webbutik. Namn, e-postadress, telefonnummer (frivilligt) och fritextfält med meddelande. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna besvara dem som kontaktar oss. Tre månader efter att vi anser att kommunikationen är avslutad. Om du kontaktar oss i egenskap av kund eller klient, vänligen se uppgift om vår behandling under respektive avsnitt.

 

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, exempelvis bokföringslagen. Personuppgifter vi hanterar för detta ändamål är namn, adress,
e-post, telefonnummer och eventuellt kundnummer. Den rättsliga grunden för behandlingarna för detta ändamål är lag. Vid lagrar uppgifterna så länge det är nödvändigt för ändamålet. Enligt bokföringslagen ska bokföring bevaras i sju år efter utgången av innevarande räkenskapsår.

Besökare på webbplatsen/cookies
Vi behandlar dina personuppgifter för att funktioner på webbplatsen ska fungera, exempelvis att lägga produkter i varukorgen etc. samt analys och statistik av webbplatsens besökare. Personuppgifter vi behandlar för dessa ändamål är ip-adress och eventuellt ytterligare information såsom antal besökare, hur länge besöket på webbplatsen varade, sidvisningar etc. Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av cookie som sätts. Sessionscookies lagras endast temporärt under tiden du besöker webbplatsen. Permanenta cookies lagras så länge tills du själv tar bort dem eller giltighetstiden löper ut. För detaljerad information kring vår användning av cookies se punkten 4.

5. Cookies på tankens-kraft.se

Vi använder cookies på vår webbplats tankens-kraft.se

Cookies regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, men i den mån personuppgifter behandlas blir även dataskyddslagstiftningen tillämplig. Viss information som samlas in via cookies på webbplatsen, exempelvis din IP-adress, är personuppgifter vars behandling framgår av denna Integritetspolicy.  För ytterligare information om vår användning av cookies, se vår Cookiepolicy.

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Som huvudregel delar vi inte med oss av dina personuppgifter till andra. Dock så förekommer det situationer när vi kan komma att göra det. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till annan är;

-vår IT-tjänsteleverantör.

-vår redovisningsbyrå.

– leverantör för indrivning av fordringar,

-till myndighet när skyldighet föreligger enligt lag.

-till domstol eller annan berörd myndighet (exempelvis Kronofogden) med anledning av indrivning av fordran eller tvist.

Vi är fortfarande personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan mottagaren beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med oss gemensamt personuppgiftsansvarigt, vårt personuppgiftsbiträde eller att denne anses utföra personuppgiftsbehandling under vårt direkta ansvar och i enlighet med våra instruktioner.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder med hänsyn tagen till personuppgifternas karaktär och känslighet. Vi säkerställer även så att endast de personer som är behöriga har tillgång till dina uppgifter.

 

8. Överföring till land utanför EU/EES

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Om vi gör det kommer och måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES. 

9. Dina rättigheter

Nedan anges de rättigheter som du har möjlighet att göra gällande. Om du önskar få ytterligare information, vänligen se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida eller kontakta oss (se kontaktuppgifter i punkten 1).

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig samt att motta ytterligare upplysningar om vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade eller att komplettera bristfälliga uppgifter.  

Rätt till radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Bl.a. om uppgifterna inte längre är behövliga för ändamålet de samlades in, du invänder mot att dina uppgifter används vid direktmarknadsföring etc.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att en behandling begränsas. Begäran om begränsning kan dock innebära att vi inte kan utföra våra åtaganden gentemot dig.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som baseras på vårt berättigande intresse. För att vi därefter ska fortsätta behandlingen måste vi visa skäl som väger tyngre än dina fri- och rättigheter eller att det krävs för rättsligt anspråk.

Rätt till dataportabilitet
I vissa situationer har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och maskinläsbart format överförda från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelsen är giltig från tidpunkten för återkallelsen.

10. Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

11. Uppdatering av denna policy

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att uppdatera och ändra i denna policy. Den senast uppdaterade versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.tankens-kraft.se